பொறியியற் தொழினுட்பவியல்-புள்ளித்திட்டம் -FWC-2017

பொறியியற் தொழினுட்பவியல்-புள்ளித்திட்டம் -FWC-2017

Click tal_sft_mp_6th_fwc_ans_2017.pdf link to view the file.