உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_bio_tec_mp_6th_fwc_ans_2017.pdf ஐ சொடுக்குக