இரசாயனவியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

இரசாயனவியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

Click tal_che_mp_6th_fwc_ans_2017.pdf link to view the file.