3ஆம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (வடமாகாணம்) -2017

3ஆம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (வடமாகாணம்) -2017

Click tol_tp3_ict_np_ans_2017.pdf link to view the file.