3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-2017

3ஆம் தவண வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-2017

Click tol_tp3_ict_np_12_2017.pdf link to view the file.