විද්‍යාව - I (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

විද්‍යාව - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

Click sol_science_1.pdf link to view the file.