1.1.1 ගිණුම්කරණ තොරතුරු භාවිතා කරන පාර්ශවයන්

ගිණුම්කරණ තොරතුරු භාවිතා කරන පාර්ශවයන්

Click SAL_Acc_U1_Ginumkaranaya Introduction.pdf link to view the file.