தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் -கிழக்கு மாகாணம்-புள்ளித்திட்டம்-2017

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் -கிழக்கு மாகாணம்-புள்ளித்திட்டம்-2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_ict_mp_ep_ans_2017.pdf ஐ சொடுக்குக