தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் -கிழக்கு மாகாணம்-புள்ளித்திட்டம்-2017

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் -கிழக்கு மாகாணம்-புள்ளித்திட்டம்-2017

Click tal_ict_mp_ep_ans_2017.pdf link to view the file.