2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය (කොළඹ අධ්‍යාපන කලාපය)

2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය (කොළඹ අධ්‍යාපන කලාපය) 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_dra_tt2_colombozone_2016.pdf ஐ சொடுக்குக