2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය (කොළඹ අධ්‍යාපන කලාපය) I II

2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය (කොළඹ අධ්‍යාපන කලාපය) I II

Click sg11_wmus_tt2_colombozone_2016.pdf link to view the file.