2ஆம் தவணை பரீட்சை 2016 - கொழும்பு வலயம்

2ஆம் தவணை பரீட்சை 2016   -  கொழும்பு வலயம்

Click sg10_secTam_tt2_colombozone_2016.pdf link to view the file.