2016 තෙවන වාර පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) I II

2016 තෙවන වාර පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) I II

Click sg11_emu_tt3_wp2016.pdf link to view the file.