2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත)

2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_dra_tt3_wp2016.pdf ஐ சொடுக்குக