2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත)

2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) 

Click sg11_dra_tt3_wp2016.pdf link to view the file.