තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2016 - බස්නාහිර පළාත

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2016 - බස්නාහිර පළාත

Click sg10_media_tt3_wp2016.pdf link to view the file.