மாதிரி வினாத்தாள் புள்ளித்திட்டம் (யாழ் கல்வி வலயம்)- 2016

மாதிரி வினாத்தாள் புள்ளித்திட்டம் (யாழ் கல்வி வலயம்)- 2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Scheme_OL.pdf ஐ சொடுக்குக