மாதிரி வினாத்தாள் (யாழ் கல்வி வலயம்)- 2016

மாதிரி வினாத்தாள் (யாழ் கல்வி வலயம்)- 2016

Click OL_T_M_ICT_2016.pdf link to view the file.