மாதிரி வினாத்தாள் புள்ளித்திட்டம் (யாழ் கல்வி வலயம்)- 2016

மாதிரி வினாத்தாள் புள்ளித்திட்டம் (யாழ் கல்வி வலயம்)- 2016

Click Scheme_OL.pdf link to view the file.