තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - I (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

Click sol_ICT_I.pdf link to view the file.