தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

Click tal_med_mp_6th_fwc_ans_2015.pdf link to view the file.