அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

Click tal_log_mp_6th_fwc_ans_2015.pdf link to view the file.