மனைப்பொருளியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

மனைப்பொருளியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

Click tal_hom_sci_mp_6th_fwc_ans_2015.pdf link to view the file.