මූලාකෘති විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 2010 දෙවන කොටස

Click sngit_pro_2010_2.pdf link to view the file.

මූලාකෘති විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 2010 දෙවන කොටස