භෞතික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1

භෞතික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_phy_p1.pdf ஐ சொடுக்குக