භෞතික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1

භෞතික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 

Click sal_phy_p1.pdf link to view the file.