ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_ihis_p1.pdf ஐ சொடுக்குக