ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_ihis_p1_ans.pdf link to view the file.