භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_geo_p1_ans.pdf ஐ சொடுக்குக