භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_geo_p1_ans.pdf link to view the file.