නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2

නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2

Click sal_dra_p1.pdf link to view the file.