ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_bs_p1_ans.pdf link to view the file.