චිත්‍ර කලාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

චිත්‍ර කලාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_art_p1_ans.pdf link to view the file.