තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු)

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු)

Click sg7_isl_tt3_ans_2015.pdf link to view the file.