තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු පත්‍රය)

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු පත්‍රය)

Click sg10_med_tt3_2015-ans.pdf link to view the file.