සංයුුක්ත ගණිතය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

සංයුුක්ත ගණිතය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_mat_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக