සංයුුක්ත ගණිතය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 (12 ශ්‍රේණිය)

සංයුුක්ත ගණිතය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_mat_model.pdf link to view the file.