ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_bus_model.pdf ஐ சொடுக்குக