ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු

Click sal_com_model_ans.pdf link to view the file.