බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2 (12 ශ්‍රේණිය)

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2 (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_bc_model.pdf ஐ சொடுக்குக