බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_bc_ans_model.pdf link to view the file.