රසායන විද්‍යාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු (13 ශ්‍රේණිය)

රසායන විද්‍යාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර  1 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

Click sal_che_model_ans.pdf link to view the file.