රසායන විද්‍යාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 (13 ශ්‍රේණිය)

රසායන විද්‍යාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර  (12 ශ්‍රේණිය)

Click sal_che_model.pdf link to view the file.