තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු පත්‍රය)

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු පත්‍රය)

Click sg3_bud_tt3_ans_2015.pdf link to view the file.