ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(12 ශ්‍රේණිය)

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_hom_model.pdf ஐ சொடுக்குக