බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_bc_p1_ans.pdf link to view the file.