පෙරදිග සංගීතය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

පෙරදිග සංගීතය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

Click sg12_emus_model-ans.pdf link to view the file.