ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_bio_model.pdf link to view the file.