භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු)

භෞතික විද්‍යාව  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු)

Click sal_phy _model-ans.pdf link to view the file.