සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු

Click sal_med_p1_ans.pdf link to view the file.